مواردي هست كه انسان به تك بودن اهميت خاصي ميدهد در همين راستا كارخانه نانو پوشش گلفا براي افراد خاص كه مايل به انجام خدمات پي وي دي  بر روي كارهاي خاص خود  هستند خدماتي براي اينگونه كارهاي كه به علت ماندگاري بيشتر و مقاومت رنگ بر روي كار خود مايل به پي وي دي هستند  انجام ميدهد .
(نمونه كارهاي VIP  گلفا پي وي دي)